Råd om företagets finanser och företagande

Företaget

När anställda säger upp sig

Som arbetsgivare kommer man förr eller senare få erfarenheten av att anställda säger upp sig. Detta är inget ovanligt men anledningarna bakom uppsägningarna kan variera väldigt mycket. Här följer en del tips om dessa situationer och hur man hanterar dem.

Till att böja med får det inte finnas några tvivel om att den anställde faktiskt har sagt upp sig. Av denna anledning bör en uppsägning finnas skriftligt. Detta kan också vara ett krav i kollektivavtalet eller ett krav från företaget och ska då finnas som en del av anställningsavtalet.

Uppsägningar regleras delvis av lagen om anställningsskydd. Däri fastställes det att en anställd har en månads uppsägningstid. Den får inte vara kortare än så men kan mycket väl vara längre. Tre månaders uppsägningstid är exempelvis väldigt vanligt i kollektivavtal. En anställd som säger upp sig och slutar jobba utan hänsyn till denna uppsägningstid kan bli skadeståndsskyldig.

När en anställd har sagt upp sig räknas handlingen som bindande. Arbetsgivare har således ingen skyldighet att ge tillbaka jobbet utifall att den anställde skulle komma på andra tankar och vilja ha komma tillbaka. Det finns dock undantag till denna regel där man kan anse att uppsägningen varit ogiltig.

Samtidigt är det inte bara upp till den anställde att följa anställningsavtalet. Om en arbetsgivare brutit mot detta har den anställde rätt att sluta med omedelbar verkan utan någon uppsägningstid om denne så önskar.

Efter uppsägning kommer ju sedan situationen där positionen behöver fyllas. Denna process kan vara extra pressande när någon högre uppsatt säger upp sig. Om det inte är möjligt att befordra någon intern och en rekryteringsprocess måste startas från grunden är det möjligt att uppsägningstiden inte räcker till alla gånger för att hitta någon som kan anställas. I dessa fall kan det istället bli aktuellt att anlita någon tillfälligt.